Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien tasa-arvotutkimus valmistui

”Naisten kokemat ongelmat asepalveluksessa ovat vähentyneet johdonmukaisen tasa-arvotyön avulla”, sanoo erikoissuunnittelija Esa Janatuinen Pääesikunnan koulutusosastolta. Erot ovat kuitenkin yhä selvästi olemassa: Kiusaamista ja eriarvoista kohtelua oli tuoreen tutkimuksen mukaan kokenut vajaa puolet naisista ja viidennes miehistä ja sukupuolista häirintää neljännes naisista ja vajaa kymmenes miehistä.

Puolustusvoimien tasa-arvotekona oli tutkimus vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten kokemuksista palveluksen tasa-arvosta. Samalla tutkittiin myös asepalvelusta suorittavien miesten käsityksiä ja kokemuksia naisista palveluksessa. Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen Puolustusvoimille tekemä kyselytutkimus on nimeltään ”Naisten ja miesten vuorovaikutus ja osallisuus asepalveluksessa tasa-arvon näkökulmasta”.

Tutkimuksen mukaan naiset kokevat palvelusajan kokonaisuudessaan myönteisemmin kuin miehet. Silti naiset kohtaavat varusmiespalveluksessa monia tasa-arvo-ongelmia. Esimerkiksi kiusaamista ja eriarvoista kohtelua oli kokenut vajaa puolet tutkimusaineiston naisista ja viidennes miehistä. Tyypillisin esimerkki kiusaamisesta oli sanallinen kiusaamien. Sukupuolista häirintää oli kokenut neljännes naisista ja vajaa kymmenes miehistä. Ryhmän tukea koki 56 prosenttia varusnaisista ja 73 prosenttia varusmiehistä.

Kiusaamista kokeneista naisista neljä viidestä oli ilmoittanut asiasta, miehistä vain kaksi kolmesta. Useimmiten kiusaamisesta tai eriarvoisesta kohtelusta oli ilmoitettu palveluksen ulkopuoliselle läheiselle. Yleensä ilmoittamatta jättämisen syynä oli se, ettei ilmoittamista pidetty tarpeellisena, mutta esiin nostettiin myös huoli siitä, ettei tulisi vakavasti otetuksi. Miesten kiusaajat olivat yleensä omia tupakavereita, naisten taas muita kuin omia tupakavereita.

”Jokaisen varusmiehen ja naisten vapaaehtoista palvelusta suorittavan tulee tietää, miten ilmoittaa epäkohdista varusmiesjohtajilleen tai kantahenkilökunnalle. Kynnyksen ilmoittamiseen tulee olla matala, jotta palvelusaikaan liittyvät negatiiviset kokemukset saadaan minimoitua. Jokaisessa tuvassa on oltava ohjeet, miten ilmoittaa ongelmista”, korostaa puolustusvoimien sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen.

Useimmiten naiset ja miehet kokivat, ettei sukupuolella ollut vaikutusta siinä, miten oli tullut arvioiduksi ja arvostetuksi palveluksen aikana. Naiset olivat kuitenkin kokeneet sukupuolestaan haittaa etenkin arvostuksen saamisessa ja tehtävien jaossa. Etenkin vertaisten arvostukseen naiset katsoivat sukupuolen vaikuttaneen haitallisesti. Asepalveluksessa pidemmälle kouluttautuneet naiset saivat todennäköisemmin heikommin tukea ryhmältään kuin miehistössä olevat.

Naisista 63 % koki, että sukupuolten tasa-arvossa on joko paljon tai jonkin verran kehitettävää. Miehet näkivät kaikissa tasa-arvon osa-alueissa harvemmin kehitettävää kuin naiset, mutta hekin pitivät yleisimmin sukupuolten tasa-arvoa kehittämistä vaativana. Pääsääntöisesti kehittämistarpeita ilmoitettiin vähemmän kuin vuonna 2011 tehdyssä kyselyssä, jossa kysyttiin samaa asiaa.

Puolustusvoimat on onnistunut pitkäjänteisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön avulla vähentämään kielteistä kohtelua ja luomaan varhaisen puuttumisen toimintamalleja. Kielteisistä kokemuksista ilmoittaneiden osuudet olivat laskeneet runsaan kymmenyksen verrattuna aiempaan, vuonna 2011 toteutettuun kyselyyn.

Varusmiehet ja varusmiesjohtajat saavat koulutusta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. ”Oppituntimateriaali on käytössä kaikissa joukko-osastoissa”, kertoo erikoissuunnittelija Janatuinen. ”Varusmiesjohtajien tulee myös tunnistaa eriarvoinen tai epäasiallinen kohtelu ja heitä koulutetaan varhaiseen puuttumiseen.”

Puolustusvoimat tekee systemaattista työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Silti tämän kaltaista laaja-alaista, asepalvelusta suorittaviin naisiin keskittyvää tutkimusta ei ollut aikaisemmin tehty. Tutkimus perustuu kyselyyn, joka toteutettiin joulukuussa 2016 ja maaliskuussa 2017. Siihen vastasi 6 629 varusmiestä, joista 171 oli naisia vapaaehtoisessa asepalveluksessa. Tutkimustulosten perusteella laaditaan toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on kehittää naisten ja miesten asepalvelusta.

Lue Puolustusvoimien tiedote tutkimuksen valmistumisesta täällä. Itse tutkimukseen voi tutustua täällä.

Jaa somessa: