Hyppää sisältöön

Selvitys tasa-arvon toteutumisesta eduskunnassa on julkaistu

100 tasa-arvoteko -hanke tapasi itsenäisyyden juhlavuonna 2017 puhemies Maria Lohelaa ja haastoi eduskunnan mukaan tasa-arvotekoihin. Eduskunnan tasa-arvoteoksi valikoitui selvitys tasa-arvon toteutumisesta kansanedustajien työssä. Eduskunnassa työskentelevien viranhaltijoiden tasa-arvotilannetta on selvitetty kahden vuoden välein jo vuosikymmenen ajan, mutta kansanedustajien työn tasa-arvoa selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa. Tuloksissa on sekä hyvää että huonoa: kansanedustajat kokevat vaikutusmahdollisuutensa sukupuolesta riippumatta hyviksi ja tilanteen koetaan kohentuneen, mutta toisaalta viidennes vastaajista (19,5 %) on kohdannut seksuaalista häirintää ja peräti kaksi kolmesta (72,3 %) uhkailua. Lisäksi vaikutusvaltaisiksi arvioiduista edustajista 74 % on miehiä. Tämä selittynee ainakin osittain sillä, että miehet ovat yliedustettuina mm. valiokuntien puheenjohtajissa.

Eduskunnan tiedotteen mukaan tasa-arvotilanne koetaan hyväksi, vaikka näkemykset siitä vaihtelevat. Kansanedustajat eivät haastatteluissa kertoneet kokevansa toistuvaa ja tarkoituksellista syrjintää sukupuolensa takia.

Kyselyssä 12 naista ja 17 miestä kertoivat kokeneensa seksuaalista häirintää eduskunnassa. Tämä tarkoittaa viidennestä haastatelluista 149 kansanedustajasta eli prosentti on korkea. Kysymyksessä ei tarkennettu sitä, millaisesta häirinnästä oli kyse tai kenen taholta sitä koettiin.

Osa haastateltavista näki tilanteen parantuneen viimeaikaisen häirintään liittyvän keskustelun myötä. Seksuaalista häirintää ja seksististä puhetta kokeneissa ei ollut eroa sukupuolten välillä.

Häiritsevän kohtelun ja käytöksen muotoja käsiteltiin kyselyssä monesta näkökulmasta. Eniten eroja sukupuolten välillä oli kokemuksissa puheen keskeytyksistä ja alkuperäisidean viemisessä, joita naiset kokevat miehiä enemmän.

Kyselyyn vastanneista 72,3 prosenttia kertoi saaneensa suoria uhkauksia sosiaalisessa mediassa. Sukupuoli ei vaikuttanut kokemuksen yleisyyteen, joskin naiset saavat enemmän seksuaalissävytteisiä viestejä.

Puhemies Risikko toi selvityksen julkistustilaisuudessa esiin huomanneensa, että kansandustajien käsitykset menettelytavoista häirintätapauksissa ovat hyvin vaihtelevia, myös siinä, miten asioita pitäisi käsitellä ja jopa siitä, onko mitään linjaa edes olemassa. Puhemies totesikin, että säännöt ja ohjeet pitää kirkastaa.

Kansanedustajat kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa eduskunnassa hyviksi sukupuolesta riippumatta. Sekä miehet että naiset arvioivat pystyvänsä vaikuttamaan eduskuntaryhmänsä kantoihin ja puolueensa asialistaan ja pääsevänsä hyvin puhumaan eduskuntaryhmässä, valiokunnissa ja täysistunnoissa. Toisaalta sekä naiset että miehet kokevat työnsä hyvin kuormittavana. Sekä miehet että naiset kaipaavat enemmän tukea työn ja perhe-elämän parempaan yhdistämiseen. Myös puhemies Risikko nosti asian esiin: ”Ei voi olla niin, että eduskunnassa on vain perheettömiä ihmisiä”.

Haasteena nähdään se, että kansanedustajien verkostot ovat edelleen sukupuolittuneita. Samoin valiokunnat ovat sukupuolittuneita siten, että miehillä on yliedustus tavoitelluimmissa valiokunnissa ja miehiä valitaan naisia enemmän näkyvimmille puheenjohtajapaikoille. Senioriteetti kertyy naisille hitaammin kuin miehille. Tilanteen muuttaminen onkin myös eduskuntaryhmien vastuulla, jotta ryhmät ehdottaisivat myös naisia vaikutusvaltaisimpiin valiokuntiin ja valiokuntien puheenjohtajiksi.

Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen eduskuntatyössä -tutkimus oli osa 100 tasa-arvotekoa -hanketta. Suomessa ei ole aiemmin toteutettu vastaavaa tutkimusta, jollaisen Ruotsin eduskunta toteutti vuosina 2016 ja 2017. Tutkimusta tuki puhemies Lohelan asettama ohjausryhmä. Tutkimuksen toteutti Oxford Research Oy viime keväänä ja kesänä. Tutkimukseen sisältyneen kirjallisen kyselyn vastausprosentti oli 74,5 (149 kansanedustajaa). Tutkimukseen haastateltiin 34 edustajaa.

Puhemies Paula Risikko kertoikin julkistustilaisuudessa aloittaneensa toimet seksuaalisen häirinnän ja kansanedustajiin kohdistuvien uhkausten kitkemiseksi. Puhemies oli jo keskustellut asiasta sekä eduskuntaryhmien johdon kanssa että puhemiesneuvostossa. Risikko on pyytänyt konkreettisia toimenpide-ehdotuksia jo tänä syksynä ja lupasi, että toimenpiteet toteutetaan nopealla aikataululla.

Kiitos eduskunnalle tärkeästä tasa-arvoteosta! Tästä on hyvä jatkaa keskusteluja ja tekoja.

Eduskunnan tiedote ja linkki selvitykseen löytyvät täältä. Puhemies Risikon kannanotto näkyy täällä.

Jaa somessa: