Hyppää sisältöön

Sisäministeriö selvittää ja edistää turvallisuuden tasa-arvoa

Sisäministeriön tasa-arvoteko on olemassa olevaan tietoon perustuvan kattavan selvityksen laatiminen turvallisuuden tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Selvityksessä keskitytään yleisen tilannekuvan lisäksi siihen, miten nykyiset palvelut vastaavat eri sukupuolten ja väestöryhmien turvallisuuden tarpeisiin. Palveluina tarkastellaan laajasti sekä turvallisuusviranomaisten kuten poliisin ja pelastustoimen palvelujen että muiden turvallisuutta tukevien palvelujen kuten esimerkiksi rikosuhripalvelujen saatavuutta. Selvityksen tulosten perusteella laaditaan suositukset toimenpiteiksi, joilla turvallisuuden tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta voidaan parantaa Suomessa.

Suomi on useilla mittareilla ja eri arvioissa maailman turvallisin maa ja numeroiden valossa tämä kehitys on jatkunut myönteisenä pitkään.

Erilaisten tutkimusten ja selvitysten mukaan turvallisuus ja turvattomuutta aiheuttavat asiat kuitenkin jakautuvat hyvin eri tavoin eri sukupuolten välille. Myös muut ominaisuudet kuten ikä, asuinpaikka, tulotaso, perhetausta ja koulutus vaikuttavat paljon siihen, millainen turvallisuutemme on. Puhuttaessa turvallisuudesta yleisesti kuvataan keskiarvoja ja kokonaismääriä, jotka harvoin vastaavat minkään yksilön tai ryhmän todellista tilannetta. Esimerkiksi erilaiset väkivallan muodot ovat vahvasti sukupuolittuneita sekä tekijöiden että uhrien osalta ja väkivallan uhrikokemukset kasautuvat voimakkaasti: noin kymmenesosa väestöstä kokee yli kaksi kolmasosaa kaikesta väkivallasta.

Sisäministeriö selvitys alkaa vuoden 2017 lopussa ja se valmistuu keväällä 2018. Selvitys liittyy valtioneuvoston 5.10.2017 hyväksymään periaatepäätökseen sisäisen turvallisuuden strategiasta.

Lue lisää Teot-sivuilta!

Jaa somessa: