Hoppa till innehåll

Dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf
FO-nummer: 0221053–8
Adress: Fredriksgatan 39 C 22
Postnummer: 00120
Postanstalt: HELSINGFORS
Telefonnummer: 046 922 2201
E-postadress: toimisto@naisjarjestot.fi

2. Person som handhar registerärenden                         

Namn: Organisationschef Anniina Vainio                      
Adress: Fredriksgatan 39 C 22                
Postnummer: 00120  
Postanstalt: HELSINGFORS
Telefonnummer: 050 388 8868
E-post: anniina.vainio@naisjarjestot.fi

3. Dataskyddsombud

Företag: Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf
Namn: Organisationschef Anniina Vainio
Adress: Fredriksgatan 39 C 22  
Postnummer: 00120
Postanstalt: HELSINGFORS
Telefonnummer: 050 388 8868
E-post: anniina.vainio@naisjarjestot.fi

4. Registrets ändamål

De insamlade personuppgifterna används för följande ändamål:

Insamling av uppgifter som krävs för att anordna evenemang, handläggning av medlemsärenden och förtroendeuppdrag, kontakttagande samt dokumentation av verksamheten och kommunikation.

Uppgifterna insamlas och behandlas för att verkställa avtalet mellan den personuppgiftsansvariga och den registrerade samt i tillämpliga delar enligt den registrerades samtycke.

Vi insamlar och behandlar endast personuppgifter som behövs för att bedriva vår verksamhet och sköta medlemsrelationen.

5. Grund för insamling och behandling av uppgifter

6. Registrets innehåll

Namn, FO-nummer, Personbeteckning, E-postadress, Postadress, Telefonnummer

7. Uppgifternas förvaringstid

Personuppgifterna förvaras så länge det är nödvändigt för att uppfylla de användningsändamål som anges i den här beskrivningen.

8. Regelmässiga uppgiftskällor

I registret införs i första hand uppgifter som medlemmarna själva uppger. Uppgifter insamlas också vid besök på webbplatsen och vid övrigt uträttande av ärenden samt från myndigheters register i den omfattning som tillämpliga lagar det medger.

Uppgifter insamlas också med hjälp av analysverktyget Google Analytics.

9. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter utlämnas i regel inte utanför organisationen. En del av organisationens uppgifter har sparats i Dropbox. Uppgifter insamlas också via Google Drive. Båda är verksamma i USA och innehar Privacy Shield Certification.

10. Användning av kakor (cookies)

Vi använder cookies, kakor, på vår webbplats. En kaka är en liten textfil som skickas till och sparas på användarens dator och som gör det möjligt för administratören för en webbplats att identifiera användare som besöker webbplatsen ofta, underlätta användarnas inloggning på webbplatsen och möjliggöra sammanställning av aggregerad information om besökarna. Med hjälp av denna respons kan vi ständigt förbättra innehållet på vår webbplats. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem för att kunna erbjuda medlemmarna information och tjänster enligt deras individuella behov.

Om en användare som besöker vår webbplats inte vill att vi ska få de ovan beskrivna uppgifterna via kakor, är det i de flesta webbläsarprogram möjligt att inaktivera kakfunktionen. Det görs vanligen via webbläsarens inställningar.

Användarna bör ändå beakta att kakor kan vara nödvändiga för att vissa av våra sidor och tjänster ska fungera korrekt.

På webbplatsen finns också knappar där man kan dela innehåll i olika miljöer för webbkommunikation och sociala medier. Deras kakor kontrolleras inte av oss. Närmare information om tredje parters användning av kakor ges på deras egna webbplatser.

11. Skydd av registret

Uppgifterna överförs via en SSL-krypterad förbindelse.

Digitala uppgifter skyddas av en brandvägg, användarnamn och lösenord.

Rätt att använda uppgifter har bara de av den personuppgiftsansvarigas anställda som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter.

12. Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat individuellt beslutsfattande (EU:s dataskyddsförordning artikel 22) förekommer inte.

13. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om hen som har sparats i personuppgiftsregistret. En undertecknad skriftlig begäran om granskning ska skickas till den person som handhar registerärenden.

Uppgifterna kan granskas avgiftsfritt högst en gång per år.

Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga eller föråldrade uppgifter rättas eller raderas eller att uppgifter överförs till ett annat system. Den registrerade har också rätt att begränsa eller göra invändningar mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artikel 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning.

Den registrerade har rätt att återkalla ett tidigare samtycke till behandlingen av uppgifter eller inlämna ett besvär hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen av personuppgifterna.

Den registrerade har också rätt att förbjuda att uppgifterna används för direktmarknadsföring.

Dela på sociala medier: