Hyppää sisältöön

Tekniikan alan suppeat käyttäytymisnormit saavat kritiikkiä

NAU! Tasa-arvoisesti uralle -hankkeessa tutkitaan tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä tekniikan alalla. Hankkeessa on tehty useita selvityksiä sukupuolen vaikutuksista opintoihin ja työelämään Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja alumnien keskuudessa.

Sukupuoli vaikuttaa opiskelu- ja työelämäkokemuksiin

Hanke selvitti sukupuolittuneita opiskelu- ja työelämäkokemuksia Aalto-yliopiston opiskelijoille suunnatulla kyselyllä. Kysely tavoitti erityisen hyvin tekniikan alalla sukupuolivähemmistössä olevia opiskelijoita. 507 vastaajasta 61 % kertoi sukupuolekseen nainen, 35 % mies ja 2 % muunsukupuolinen.

Kyselyssä kartoitettiin kokemuksia liittyen erityisesti opintoihin ja uraohjaukseen, ilmapiiriin, verkostoitumiseen, sekä stereotypioihin. Vastausten perusteella opiskelukokemusten kokonaiskuva ei ole selkeästi vinoutunut sukupuolen perusteella.

Sukupuolella on kuitenkin merkitystä. Esimerkiksi 40 % naisvastaajista ja 88 % muunsukupuolisista vastasi olevansa huolestuneita siitä, miten sukupuoli vaikuttaa työnhakuun. Kysely toi esiin myös muita sukupuolittuneita kokemuksia, kuten sukupuoleen perustuvaa häirintää ja sukupuolen vaikutusta rekrytointiin ja uran sekä yksityiselämän yhdistämiseen.

Tarve monipuolisemmille esikuville

Hankkeessa kartoitettiin kokemuksia sukupuolen vaikutuksista opiskeluihin ja työelämään myös haastatteluiden avulla. Haastateltavat olivat sekä opiskelijoita että Aalto-yliopiston alumneja.

Vastauksissa tuli ilmi tarve monipuolisemmalle kuvastolle liittyen uramahdollisuuksiin. Esimerkiksi mielikuvat yrittäjyydestä ja johtamisesta ovat edelleen miehisiä. Vastaajien omalla alalla naisia on vain vähän opetustehtävissä, ja esiin nostetut esimerkit menestyneistä alumneista olivat useimmin miehiä.  Erilaisten taustojen ja arvojen esiin nosto koettiin tärkeäksi, mikä monipuolistaisi kuvaa tekniikan osaajista.

Monet vastaajat toivat esiin työelämän merkityksellisyyden tärkeyden. Palkkaan ja asemaan keskittyminen nähtiin pinnallisena. Mahdollisuudet perheen ja työelämän yhdistämiseen mietityttivät, ja haasteita nähtiin puuttuvissa tukirakenteissa sekä perheen perustamiseen liittyvissä asenteissa.

Yhteisöön kuuluminen koettiin tärkeäksi tarpeeksi ja arvoksi. Moni oli kuitenkin kokenut ulkopuolisuuden tunnetta tekniikan alan opinnoissa ja työelämässä. Alalla vallitsevaa kulttuuria ja sukupuolittuneita käyttäytymisnormeja kritisoitiin. Sekä alumnit että opiskelijat tunnistivat paineen muuttaa omaa käytöstä tai esimerkiksi pukeutumista alalle soveltuvammaksi. Huomiota tulisi kiinnittää inklusiivisuuteen ja ryhmäytymiseen varsinkin opintojen alussa.

NAU! -hankkeella luodaan korkeakoulutukseen ja työelämään pysyvää kulttuuria, joka mahdollistaa rakenteellisesta epätasa-arvosta keskustelemisen ja siihen liittyvien ongelmien korjaamisen.Tavoitteena on tukea naisten määrällistä ja laadullista tasa-arvoista työelämään siirtymistä. Lue lisää hankkeesta täältä. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen projektipäällikkö Liisa Ketolainen edustaa Naisjärjestöjen Keskusliittoa hankkeen ohjausryhmässä.

Jaa somessa: