Hyppää sisältöön

Bella Suomi -projekti

Bella Suomi -projekti (2012–2016) oli Naistenkartano ry:n ja ruotsalaisen KSAN:in (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor) pitkäaikaisen yhteistyön tulos. KSAN oli Ruotsissa kehittänyt tytöille tarkoitetun varhaisvaiheen riippuvuuksia ennaltaehkäisevän Bella-ryhmätoimintamallin. Ryhmätoimintamalli tuotiin Suomeen ja sovellettiin suomalaisiin olosuhteisiin sopivaksi RAY:n rahoittaman projektin avulla. Bella-toiminta on palkittu EU-tasolla kahdesti ja sitä on arvioitu sekä Ruotsissa että Suomessa.

Osana 100 tasa-arvotekoa -hanketta toukokuusta 2016 lähtien järjestettiin kuusi Bella-koulutusta, joihin osallistui yhteensä 62 henkilöä. Bella Suomi -projekti päättyi vuoden 2016 lopussa, mutta Bella-toimintaa on vuoden 2017 alusta alkaen vakiinnutettu osaksi Naistenkartanon yleistä toimintaa. Kevään toimintaa suunnitellaan parhaillaan.

Monet tutkimukset osoittavat, että sekä pojat että tytöt kokevat, että pojilla on enemmän tilaa ja enemmän valtaa kuin tytöillä. Bella-ryhmissä annetaan tilaa tyttöjen äänelle. Bella-ryhmien päämääränä on antaa tytöille työkaluja selvitä arjen haasteista ja vahvistaa tyttöjen itsearvostusta, jotta he pystyisivät esimerkiksi sanomaan päihteille ei. Käydessään Bella-ryhmissä tytöt voivat omaksua terveen ja arvostavan suhtautumisen itseensä sekä harjoitella puolensa pitämisen taitoja ja päätöksen tekemistä turvallisessa ympäristössä. Näin voidaan edistää tyttöjen hyvinvointia ja terveitä elämäntapoja, ja ennaltaehkäistä riippuvuuksien kehitystä jo varhaisessa vaiheessa. Ryhmiin ovat tervetulleita kaikki 14–17-vuotiaat tytöt. Bella-ryhmätoimintaa tarjotaan kouluissa, vapaa-ajan harrastuksissa, järjestö- ja seurakuntatoiminnassa tai muualla, missä tyttöjä kohdataan heidän arkisissa ympäristöissään.

Bella-ryhmäohjaajakoulutuksissa koulutetaan ja motivoidaan tyttöjen kanssa työtä tekeviä ammattilaisia käyttämään Bella-menetelmiä ja käynnistämään Bella-ryhmiä. Toiminnallisissa Bella-koulutuksissa ohjaajat saavat omakohtaisen kokemuksen Bella-ryhmässä toimimisesta ja konkreettisia työkaluja ryhmien käynnistämiseen ja ohjaamiseen osana omaa työtään. Samalla ohjaajat voivat miettiä suhdetta itseensä naisena. Bella Suomi -projektissa koulutettiin ohjaajia, tuotettiin materiaalia sekä tuettiin Bella-ohjaajia ryhmätoiminnan käynnistämisessä ja ohjaamisessa. Projektin aikana nostettiin esiin tyttöjen tarpeita näkyväksi valtakunnallisella tasolla esimerkiksi seminaareissa ja verkostotyöskentelyssä suomen ja ruotsin kielellä. Naistenkartano koulutti projektin aikana Suomessa lähes 400 ohjaajaa, ja Bella-menetelmää käytettiin yli sadassa ryhmässä. Osa ohjaajista kokoaa uusia Bella-ryhmiä säännöllisesti.

Bella-ohjaajat kertoivat saaneensa Bella-koulutuksista käytännöllisiä työkaluja tyttöjen kanssa toimimiseen. Projektin aikana kehitetyillä materiaaleilla ja muilla tukimuodoilla onnistuttiin tukemaan ryhmien toimintaa. Materiaalit räätälöitiin ohjaajien ilmaisemien tarpeiden mukaan, ja näin voitiin vastata Suomessa ilmeneviin ohjaajien tarpeisiin.

Suomessa Bella-menetelmää on tutkittu sekä haastattelujen että kyselyjen avulla. Ohjaajat kertoivat haastatteluissa, että osallistuttuaan ryhmään tytöissä näkyi muutos jota kuvailtiin itsevarmuuden, rohkeuden ja sosiaalisten taitojen vahvistumisena. Haastatteluissa kerrottiin muun muassa tyttöjen esittäneen ryhmän loppuvaiheilla aiempaa rohkeammin omia mielipiteitään. Ohjaajien mukaan tytöt kokivat tärkeäksi mahdollisuuden käsitellä heitä koskettavia asioita rauhassa ilman poikia, mikä vastaa kysymyksiin erityisesti tytöille suunniteltujen ryhmien tarpeellisuudesta. Sekä haastatteluista että kyselyistä tuli esiin sama viesti: tyttöjen omille ryhmille on tarvetta. Bella-toiminnan vaikutuksista voidaan todeta, että ennaltaehkäisevän toiminnan periaatteiden mukaisesti toiminnan vaikutukset ovat kauaskantoisia, ja tulevat esille mukana olleiden tyttöjen elämässä vasta, kun he soveltavat oppimiaan työkaluja ja taitoja myöhemmin elämässään.

Naistenkartanon Bella-ryhmäohjaajakoulutusten kautta on tuettu tasa-arvoa luomalla tytöille tilaa, jossa he voivat oppia itsearvostuksen tärkeyden ja harjoitella puolensa pitämistä turvallisessa ympäristössä. Tällä tavalla pyritään ennaltaehkäisemään riippuvuusongelmia jo ennen kuin ne alkavat kehittyä. Projektin vaikutuksena myös tasa-arvotietoisuus on levinnyt siten, että Bella-ohjaajat ovat tulleet tietoiseksi tyttöjen ja naisten tasa-arvon haasteista, ja ymmärrys erityisesti tyttöjä koskevista tasa-arvo-ongelmista on lisääntynyt.

Tekijä: Naistenkartano ry
Lue lisää

Jaa somessa: