Hyppää sisältöön

Jokaisella naisella on oikeus väkivallattomaan elämään – Gemma-hanke puolustaa naisten oikeuksia henkilön taustasta riippumatta

Eurooppalaiset romaninaiset ja muut asumisperusteisen sosiaaliturvan ulkopuolelle jäävät maahanmuuttajataustaiset naiset ovat haastavassa asemassa, sillä heidän pääsynsä palveluihin on rajallista ja usein yksittäisten työntekijöiden arvion varassa. Naiset kohtaavat moninkertaista syrjintää sukupuoleensa, oikeudelliseen asemaansa sekä etniseen taustaansa perustuen ja ovat sekä omissa yhteisöissään että yleisesti yhteiskunnassa erityisen haavoittuvassa asemassa.

Kun paperittomassa asemassa olevat siirtolaiset, eritoten naiset ja tytöt, kokevat että heidän ihmisoikeuksiaan on loukattu, ovat he haluttomia tai pelokkaita hakemaan tukea ja suojelua viranomaisilta. Naisten pelko oikeuksiensa kieltämisestä tai maasta karkottamisesta estää heitä hakemasta apua ja toisaalta viranomaisten toimettomuus avunsaannin helpottamiseksi tekee pelosta myös aiheellisen. Oleskelulupaa vailla olevien naisten tasa-arvoinen kohtelu ja väkivallalta suojelu pitäisi olla ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sitoutuneen valtion perusolettamus, sillä kaikilla naisilla on oikeus elää syrjinnästä ja väkivallasta vapaata elämää.

Myös Suomen vuonna 2015 ratifioima Istanbulin sopimus velvoittaa maita kiinnittämään erityistä huomiota ilman oleskelulupaa elävien naisten suojeluun väkivallalta ja huomioimaan naisten intersektionaalisen tuen tarpeen. Naisena tai tyttönä ilman oleskelulupaa eläminen on tänä päivänä yksi suurimmista haavoittavuustekijöistä koko maailmassa.

Gemma-hankkeen tavoitteena on kartoittaa ilman oleskelu-oikeutta Suomessa elävien naisten kokemaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Hankkeessa pyritään myös lujittamaan väkivallan uhreille tarkoitettua palveluverkostoa ja jakamaan hyviä toimintamalleja niin paikallisesti kuin Euroopassa. Hankkeessa myös selvitetään ja selkeytetään naisten oikeuksia palveluihin ja levitetään tietoutta yhteiskunnassa haavoittuvimmassa asemassa olevien naisten oikeuksista sekä heidän ja koko yhteisön voimaannuttamisesta intersektionaalisella otteella. Hankkeen kautta on noussut esiin suuria puutteita väkivaltaa kohdanneiden maahanmuuttajtaustaisten naisten suojelussa. Gemma-hanke on myös tarjonnut naisille ja heidän yhteisöilleen väylän voimaantumiseen. Yksi Gemman tavoitteista on tarjota väkivaltaa tai sen uhkaa kokeville naisille voimavaroja ja keinoja tukea toisiaan ja edistää väkivallattomuutta.

Gemma on Helsingin Diakonissalaitoksen Hirundo-päiväkeskus alainen kansainvälinen hanke (2015-2017), jota rahoittaa Euroopan Komissio. Helsingin Diakonissalaitoksen lisäksi hankkeessa on mukana seitsemän järjestöä viidestä eri Euroopan maasta.

Lue lisää Gemmasta täällä.

Kuva: Borislav Borisov

Tekijä: Helsingin Diakonissalaitoksen Hirundo-päiväkeskus
Lue lisää

Jaa somessa: