Hyppää sisältöön

Kannustuksesta syntyy innostus

SASKY koulutuskuntayhtymän (Sasky) jäsenkunnat ovat Huittinen, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Keuruu, Kihniö, Kokemäki, Multia, Mänttä-Vilppula, Parkano, Punkalaidun, Ruovesi ja Sastamala. Perussopimuksen mukaan koulutuskuntayhtymän tehtävä on ylläpitää, kehittää ja järjestää peruskoulutuksen jälkeen annettavaa toisen asteen ammatillista koulutusta sekä yleissivistävää koulutusta. Koulutuskuntayhtymän jäsenkunnista seutukaupunkeja ovat Huittinen, Ikaalinen, Keuruu, Kokemäki, Mänttä-Vilppula, Parkano ja Sastamala.

SASKY koulutuskuntayhtymä ylläpitää yhdeksää oppilaitosta; Ammatti-instituutti Iisakkia, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistoa, Ikaalisten kauppaoppilaitosta, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitosta, Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitosta, Mäntän seudun koulutuskeskusta, Tampereen palvelualan ammattiopistoa, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitosta ja Vammalan ammattikoulua. Lisäksi SASKY koulutuskuntayhtymä järjestää yleissivistävää koulutusta Pirkanmaan aikuislukiossa, Ruoveden lukiossa, Petäjä-opistossa (kansalaisopisto) ja Ylä-Satakunnan musiikkiopistossa.

SASKY koulutuskuntayhtymä on Suomen 13. suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Lisäksi Sasky on Tampereen ammattikorkeakoulun toiseksi suurin omistaja, joka mahdollistaa toimivan ja aktiivisen koulutuksen ja työelämän kehittämisnäkökulman. Kehitämme koulutusta valtakunnallisesti yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimisympäristöt on koko kuntayhtymän alueella saatettu ajanmukaisiksi yhteistyössä työelämän ja kuntien kanssa. Opetushallitus palkitsi lokakuussa 2016 Saskyn Ammatillisen parhaat käytännöt -kilpailussa, jonka teemana oli työelämäyhteistyö ja koulutuksen vaikuttavuus. http://www.oph.fi/ajankohtaista/tiedotteet/101/0/työelämäyhteistyö_innosti_pahaidden_käytantojen_kehittaja

Tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin vastaaminen on yksi tärkeä näkökulma, mitä Sasky haluaa tarjota opiskelijoille. Rohkeasta ja tulevaisuutta ennakoivasta ratkaisusta SASKY koulutuskuntayhtymä palkittiin viiden parhaan joukkoon 3D-tulostuksen hankkeella ”3D Boost ja 3D Invest” Euroopan komission Euroopan laajuisessa RegioStars Awards -kilpailussa.

Opiskelijoita SASKY koulutuskuntayhtymässä on kaikkiaan noin 7400. Uuden ammatillisen koulutuksen lain myötä ammatillisessa koulutuksessa siirryttiin yhteen järjestämislupaan, joka kattaa nykyiset ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen luvat. Uuden ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan myötä olemme SASKY koulutuskuntayhtymässä saaneet laajennetun oppisopimuskoulutuksen ja työvoimakoulutuksen koulutustehtävät sekä vankilaopetuksen tehtävän laajaan tarjontaamme. SASKY koulutuskuntayhtymän tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi vuodelle 2018 on vahvistettu 3689 opiskelijavuotta, josta 74 opiskelijavuotta suunnataan työvoimakoulutukseen.

Tasa-arvon edistämisvelvoite koskee kaikkia opetuksen ja koulutuksen järjestämismuotoja. Ammatillinen koulutus on perinteisesti tarjonnut kaikille tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia. SASKY koulutuskuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tasa-arvolaissa muutoksineen (L 609/1986 ja L 232/2005) ja yhdenvertaisuuslaissa (L 1325/2014) tarkoitettu suunnitelma. Suunnitelma koskee henkilöstöä, opiskelijoita ja opiskelijaksi hakeutuvia. Suunnitelmassa käsitellään erikseen henkilöstöä ja opiskelijoita. Suunnitelmaan kuuluvat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnan kuvaus, tasa-arvotilanteet ja siihen liittyvien ongelmien kartoitukset sekä aikaisempien toimenpiteiden seuranta ja suunnitelma.

Yhdessä tekeminen ammattiosaajan työkykypassin keinoin edistää tasa-arvoa

SASKY koulutuskuntayhtymässä on sitouduttu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä ehkäisemään ja puuttumaan syrjintään kaikessa toiminnassa. Kuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää Saskyn arvojen mukaista toimintaa, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, lisätä esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä estää syrjintä, kiusaaminen, häirintä ja ahdistelu. Lisäksi tavoitteena on ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. 

Jokaisella opiskelijalla ja työntekijällä on oikeus tasa-arvoiseen oppimis- ja työympäristöön. Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus lisäävät opiskelijoiden ja henkilöstön keskinäistä kunnioitusta ja avointa ilmapiiriä sekä samalla opiskelu- ja työyhteisön luovuutta ja tuottavuutta. Tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta toteutetaan osallistamalla opiskelijoita ja henkilöstöä toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä. SASKY koulutuskuntayhtymän yhtenä strategisena toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöisyys. Asiakaslähtöisyyttä toteutetaan huomioimalla opiskelijoiden henkilökohtainen osaaminen ja tarpeet rakentaen opiskelijalähtöisiä koulutuspolkuja ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja.

Opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden edistämisen merkitys ammatillisessa koulutuksessa on lisääntynyt ja yhä enemmän on kiinnitetty huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin, arjen taitojen tukemiseen ja terveyden edistämiseen. Tutkinnon perusteissa on huomioitu tasa-arvo, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. SASKY koulutuskuntayhtymän oppilaitosten arjessa huomioidaan opiskelijoiden osallisuus, turvallisuus ja oman jaksamisen parantaminen. Kaikkia opiskelijoita tuetaan opintojen aikana sukupuoleen tai muihin yksilöllisiin ominaisuuksiin katsomatta.

Liikunnan edistäminen ja arjen taitojen tukeminen edistävät opiskelukykyä ja kiinnittävät opiskelijoita oppilaitokseen. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikille opiskelijoille. Oppilaitosten toimintaan osallistuminen on maksutonta, mikä mahdollistaa kaikkien osallistumisen varallisuuteen katsomatta.

SASKY koulutuskuntayhtymä on ollut vuosien ajan mukana toteuttamassa ja kehittämässä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry:n kehittämää Ammattiosaajan työkykypassia (tykypassi). Ammattiosaajan työkykypassin avulla kannustetaan koulutuksen järjestäjiä nostamaan työ- ja toimintakykyisyyden merkitys esille osana opetusta ja ohjausta. Työkykypassin tavoitteena on lisätä opiskelijan tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestä ja hyvinvoinnista jo opiskelun aikana ja sen jälkeen työuralla. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää työkyvystä huolehtimisen olevan osa ammattitaitoa. Ammattiosaajan työkykypassi on osoitus siitä, että tuleva työntekijä hallitsee työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Työkykypassiopinnot osoittavat työnantajalle, että opiskelija on kiinnostunut huolehtimaan itsestään.

Työkykypassi koostuu viidestä työkyvyn ja hyvinvoinnin osa-alueesta

1. Ammatin työkykyvalmiudet

• opiskelija tiedostaa tulevan ammatin työkykyhaasteet ja tiedostaa oman toiminnan vaikutuksen työkykyyn

• opiskelija osaa toimia omaa ja yhteisön työkykyä edistävästi

• opiskelija osaa kehittää ryhmän työturvallisuutta ja työkykyä työympäristössä omien työkäytäntöjen kautta

2. Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta

• opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylle

• opiskelija osaa tunnistaa oman alansa fyysiset kuormitustekijät

• opiskelija osaa liikkua toiminta- ja työkykyä ylläpitäen tai edistäen

• opiskelija osaa hakea tietoa ja tutustua terveyttä, psyykkistä vireystilaa ja jaksamista edistäviin liikuntamuotoihin

3. Terveysosaaminen

• opiskelija ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden, elämäntapojen ja terveyden väliset yhteydet ja osaa ottaa ne huomioon toiminnassaan

• opiskelija tuntee oman alansa keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa ottaa ne työssä huomioon

• opiskelija tiedostaa omien valintojen vaikutukset toiminta- ja työkykyyn

• opiskelija osaa hakea tarvittaessa opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja

4. Harrastuneisuus ja yhteistyövalmiudet

• opiskelija ymmärtää harrastusten merkityksen työkyvyn edistämisessä

• opiskelija osaa hyödyntää harrastuksia työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisen kehittämisessä

• opiskelija osaa aloittaa tai jatkaa itselleen sopivaa harrastusta

5. Työkykyvalmiuksien vahvistaminen

• opiskelija osaa vahvistaa ja syventää työkykyä tukevaa osaamista

• opiskelija osaa hankkia lisää tietoa ja taitoa työkyvystä, osallistua työkykyä konkreettisesti parantavaan toimintaan ja siirtää oppimaansa käytäntöön

Käytännössä jokaiselle opiskelijalle kerrotaan työkykypassista ja kannustetaan suorittamaan työkykyisyyteen liittyvät sisällöt. Opintonsa aloittaville opiskelijoille pidetään asiasta erillinen infotunti. Käytämme tiedottamisessa työkykypassiin suunnattuja internetsivustoja ja materiaaleja, joissa esimerkiksi tiedotetaan erilaisista kilpailu- ja urheilutapahtumista, joihin opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua. Työkykypassisuoritusmahdollisuuksista tiedotetaan aktiivisesti myös henkilöstökokouksissa ja eri hankkeiden yhteistyöfoorumeissa. Tiedottamisen kanavina on myös kuntayhtymän sisäiset sähköiset järjestelmät kuten Wilma-järjestelmä. Koulutamme asuntolatutoreita ja markkinointitutoreita ym. jotka myös osallistuvat työkykypassiasiasta tiedottamiseen.

Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvassa olevien eri alojen tutkinnon perusteet sisältävät erilaisia osa-alueita työkykypassista. Sen periaatteita ja sisältöjä on viety eteenpäin useissa projekteissa ja hankkeissa. Tämä on mahdollistanut opiskelijoiden työkykypassin sisältöjen saavutettavuuden myös harraste-, asuntola- ja tapahtumatuottamisen osa-alueilla. Työkykypassin sisältöjä kirjataan samanaikaisesti normaalien opetustuntien kanssa opiskelijahallintojärjestelmään tai painettuihin työkykypasseihin koulutusohjaajien ja kuntoutusohjaajien toimesta. Asuntolanohjaajat, harrastetoiminnan vetäjät sekä kilpailu- ja tapahtumatoiminnasta vastaavat henkilöt voivat myös ilmoittaa suorituksista tai tehdä kirjauksia. Opettajat huolehtivat ammatillisten opintojen sisällä olevista kirjauksista. Koulutuspäälliköt kokoavat kirjaukset ja vastaavat todistuksien kirjoittamisesta. Opintosihteerit tulostavat ja arkistoivat lomakkeet.

Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä työkykyyn liittyviä tehtäviä mobiilisovelluksen kautta. Työkykypassi-ohjelmisto muodostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä. Työkykypassi-mobiilisovellus on maksuton. Ohjelmiston tehtävät liittyvät ammatin työkykyvalmiuksiin, terveysosaamiseen, liikuntaan, harrastuneisuuteen ja yhteistyötaitoihin. Tehtäviä voi suorittaa esimerkiksi ammatillisten aineiden, liikunnan ja terveystiedon tunneilla. Osa tehtävistä toteutetaan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana tai itseopiskeluna oppilaitoksen ulkopuolella. Lisää tietoa sovelluksesta löytyy täältä.

Työkykypassisuoritukset arvioidaan kunkin osa-alueen osaamistavoitteiden mukaisesti. Ammattiosaajan työkykypassin osa-alueiden osaamisen arvioi kunkin osa-alueen opetuksesta vastaava henkilö. Mikäli osa-alue suoritetaan oppilaitoksen ulkopuolella, osaamisen arvioi ryhmänohjaaja tai erikseen nimetty opettaja tai ohjaaja, jonka tehtäviin opetus ja ohjaus luontevasti kuuluvat. Ammattiosaajan työkykypassista tulee merkintä tutkintotodistukseen. Lisäksi opiskelija saa erillisen todistuksen työkykypassin suorittamisesta. Todistus osoittaa työnhakutilanteessa, miten opiskelija on huolehtinut toiminta- ja työkyvystään opintojen aikana.

Fyysinen toimintakyky on oleellinen osa työ- ja toimintakyvyn kehittämistä. Työkykypassin tueksi oppilaitos tarjoaa opiskelijoille liikunnallisia virikkeitä ja kaikille tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikunnallisen elämäntavan oppimiseen. Työkykypassin toteuttaminen vahvistaa tasa-arvoista ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä oppilaitoksessa, sillä työkykypassiopinnot sisältävät paljon yhdessä liikkumista ja yhdessä tekemistä. Opiskelijat käyvät kuntosalilla, pelaavat salibandyä ja jalkapalloa. Suuressa suosiossa ovat tanssikurssit, erityisesti latinoshow- ja multimix -harjoitukset. Opiskelijoilla on käytössä myös kuntopyörä ja crostrainer.

Iltaisin kaikki Saskyn opiskelijat voivat osallistua asuntoloiden aktiviteetteihin riippumatta siitä asuuko asuntolassa. Aikaa voi viettää esimerkiksi biljardin, lautapelien ja ilmakiekkopelin pelaamisessa tai valita karaoken ja yhteislaulun. Lisäksi järjestetään erilaisia retkiä mm. uimaan, keilaamaan ja laskettelemaan. Hyötyliikunta on nostettu osaksi arjen toimintaa. Opiskelijat ovat innostuneita erilaisten teemapäivien suunnittelusta ja järjestämisestä.

Yhteiset liikunnalliset aktiviteetit, erilaiset tapahtumat, harrastustoiminnan tukeminen ja yhdessä tekeminen tukevat hyvin myös opiskelijoiden ryhmäytymistä, mikä on erityisen tärkeää ammatillisessa koulutuksessa, jossa opiskelijat saattavat opiskella hyvinkin yksilöllisillä opintopoluilla.

Vuodesta 2011 lähtien on ammattiosaajan työkykypassi ollut talousarvion määrällisenä tavoitteena, jota seurataan tilinpäätöksessä. Kaikissa SASKY koulutuskuntayhtymän yksiköissä ja johdon tasolta on sitouduttu mahdollistamaan kaikkien opiskelijoiden osallistuminen työkykypassin suorittamiseen. Työkykypassin suorittajien määriä seurataan osana toiminnallisia tavoitteita. Suoritusten määrät ovat valtakunnan tasolla vertailtuna erittäin hyvät.

SASKY koulutuskuntayhtymässä käytetään aktiivisesti SAKU ry:n palveluja erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Tapahtumien avulla aktivoimme opiskelijoita yhteisöllisyyteen ja vaikuttamiseen. SASKY koulutuskuntayhtymän tulosyksiköiden oppilaitokset ovat aktiivisesti mukana erilaisissa hyvinvointiin liittyvissä valtakunnallisissa teemaviikoissa esim. Hyvinvointivirtaa -viikot, päihteettö-myysviikot, sydänystäväviikot, turvallisuuskampanjat ym.

Opiskelijoiden suorituksien ohjaamiseen osallistuvat opettajat, kuntoutusohjaajat, liikunnanopettajat ja asuntolaohjaajat. Koulutuspäälliköt johtavat omien alojensa työkykypassitoimintaa.

Kannustuksesta syntyy innostus

Oman hyvinvoinnin edistämisen lisäksi tärkeää on, että toimintaan osallistuminen tuo iloa ja hyvää mieltä kaikille osallistuville. Myönteinen ilmapiiri tarttuu ja saa opiskelijat innostumaan kokeilemaan uutta hyvinvointia tukevaa toimintaa yhdessä, mutta myös omien yksilöllisten tavoitteiden pohjalta. Tästä on osoituksena, että SASKY koulutuskuntayhtymästä on valittu vuoden 2018 Hyvinvoinnin rakentaja. SAKU ry valitsee vuosittain ammatillisen koulutuksen Hyvinvoinnin rakentajan. Palkinnon saajan tulee olla hyvinvoinnin puolestapuhuja, hyvinvointia lisänneen hankkeen toteuttaja tai muut huomioiva ja toiminnallaan mukaansa tempaava henkilö.

Vuoden 2018 Hyvinvoinnin rakentajaksi valittiin Rebecka Virtanen. Hän on tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelmasta, kultasepänalalta valmistunut artesaani, joka täydentää osaamistaan kaivertajan opinnoilla Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Hyvinvoinnin rakentajan valintaperusteluissa oli, että Rebeckalla on taito saada opiskelijat innostumaan toimintaan mukaan. Asuntolassa hän huolehtii, että kaikki saavat tiedot talon tapahtumista ja kerää joukot mukaan, vaikka ovien kautta kolkuttaen. Myönteinen asenne on tarttunut koko asuntolan väkeen. Opiskelijat ovat innostuneita kokeilemaan uutta. Vaihtokauppaakin on tehty, kun tytöt lähtivät treenaamaan kuntosalille, niin pojat lähtivät vastavuoroisesti testaamaan Multimix -yksin tanssituntia. Asuntolan väki kuvaa Rebeckaa aktiiviseksi, kannustavaksi, oikealla tavalla sosiaaliseksi sekä kaikkien kanssa toimeen tulevaksi. Hyvinvoinnin rakentaja -palkinto myönnetään Hyvinvointivirtaa-viikolla, viikolla 40, kuudetta kertaa. Rebecka Virtanen on ensimmäinen opiskelija, jolle palkinto on myönnetty. SASKY koulutuskuntayhtymä haluaa tukea jokaista opiskelijaa oman hyvinvointinsa tekijäksi, sillä niin kauan kuin riittää siihen innostusta, riittää erilaisia mahdollisuuksiakin.

Tekijä: SASKY koulutuskuntayhtymä
Lue lisää

Jaa somessa: