Hyppää sisältöön

LUKION AINEVALINNAT JA TASA-ARVO

Suomen koulutusjärjestelmässä yläkoululaisten ja lukiolaisten valinnat vaikuttavat ratkaisevasti heidän mahdollisuuksiinsa päästä yliopistoon, ammattikorkeakouluihin ja myöhemmin työelämään. Oulun yliopistossa on käynnistynyt tutkimus lukiolaisten ainevalintojen merkityksestä yliopistojen opiskelijavalinnassa. Tutkimus laajenee koskemaan edustavasti Suomen yliopistoja ja mukaan saadaan tietoja myös ammattikorkeakouluista.

Jo alustavat tutkimukset koskien Oulun yliopiston opiskelijoita ovat nostaneet esiin ainevalintojen tasa-arvoulottuvuuden. Keskeinen valinta pitkän ja lyhyen matematiikan välillä on sinänsä vain lievästi sukupuolittunut: vuonna 2015 55 % pitkän matematiikan kirjoittaneista oli miehiä, kun lyhyen matematiikan kohdalla miehiä oli 43 %. Sukupuolittuminen saa kuitenkin laajemman merkityksen, koska matematiikkaa koskeva valinta vaikuttaa voimakkaasti myös reaaliainevalintoihin ja nämä yhdessä ovat merkittävä tekijä koulutusalakohtaisessa yliopistojen opiskelijavalinnassa. Reaaliaineista fysiikka on hyvin miesvaltainen, terveystieto, psykologia ja uskonto taas hyvin naisvaltaisia ylioppilaskirjoituksissa. Ainevalinnoilla on yhteys koulutusalojen sukupuolijakautumiin: esimerkiksi Oulussa teknillinen ala on hyvin miesvaltainen, samalla kun humanistinen ja kasvatustieteellinen ala ovat hyvin naisvaltaisia.

Yliopistojen koulutusalat ovat erilaisia työelämän näkökulmasta katsottuna. Miesvaltaisuus on suurimmillaan monille vientialoille johtavassa koulutuksessa, kun taas osa naisvaltaisimmista aloista kouluttaa lähinnä julkiselle sektorille. Toisaalta hyvää palkkakehitystä voi odottaa esimerkiksi kauppa-, lääke- ja teknillistieteellisillä aloilla, joilla tarvittava osaaminen on lukion ainevalinnoissa ainakin jossain määrin sukupuolittunutta. Muillakin tasa-arvon keskeisillä kysymyksillä, kuten työllistyminen ja urakehitys, näyttää olevan vähintäänkin mahdollinen yhteys lukion ainevalintoihin.

Tämä tasa-arvoteko on selvityshanke, josta tehdään raportti ”Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo” syksyyn 2017 mennessä. Esityksen taustalla on työryhmä, johon kuuluvat Oulun yliopiston professorit Jouni Pursiainen (kemia, Oulun yliopiston LUMA-keskus), Jarmo Rusanen (maantiede) ja Hanni Muukkonen (kasvatuspsykologia), mutta ryhmä voi työn edetessä laajentua. Hankkeessa selvitetään rekisteritietojen pohjalta sitä, miten lukion ainevalinnat vaikuttavat yliopistojen ja myös ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintaan. Erityisesti tarkastellaan ainevalintojen yhteyksiä koulutusalojen sukupuolijakautumiin, huomioiden myös vaikutukset työelämään. Myös valintojen taustoihin perehdytään mahdollisuuksien mukaan. Selvitettävä tieto on arvokasta ainevalintoja tekevien lukiolaisten (ja heidän vanhempiensa) kannalta sekä ainevalintojen ohjauksen näkökulmasta, mutta myös yhteiskunnan päätöksentekijöille. Tässä yhteydessä on olennaista, että valinnoilla on myös tasa-arvoulottuvuus.

Lue lisää tutkimuksesta täällä ja tutustu koko tutkimukseen täällä!

Tekijä: Professorit Jouni Pursiainen, Jarmo Rusanen ja Hanni Muukkonen, Oulun yliopisto
Lue lisää

Jaa somessa: