Hyppää sisältöön

Tasa-arvo alkaa asennekasvatuksesta

Siimapuiston päiväkodin tasa-arvoinen arki ja asennekasvatus:

Kestävän kehityksen nelikentän pilotti, Siimapuiston päiväkoti aloitti vuonna 2012 Vantaalla. Siimapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman keskeinen tavoite on liikunnan lisääminen tasavertaisessa ja osallisuutta tukevassa kasvu ja oppimisympäristössä. Päiväkodista on rakennettu ”oma kylä”, jossa seitsemän kotialueen pienryhmät muodostavat oman pienoisyhteiskunnan. Aloittaessaan Siimapuistossa lapset oppivat tuntemaan ensin oman ”kodin asukkaat”. Kun läheisimmät ovat tulleet tutuiksi, on mahdollista tutustua myös ”naapureihin”. Naapuriryhmästä löytyy usein saman ikäisiä ystäviä ja uusia tuttavuuksia. Hidas tutustuminen erilaisiin toimintatapoihin ja ihmisiin luo päiväkodista turvallisen ympäristön. Vastuukasvattaja on lasten apuna uusien asioiden ja ihmisten kohtaamisessa. Kukaan ei jää yksin ilman ystävää, tämän varmistamme esim. leikin havainnointityökaluilla ja sosiogrameilla. Rohkaisemme lasta tutustumaan uusiin ystäviin vasta, kun havainnointimme mukaan lapsi on siihen valmis. Näin taataan, että lapsi ei tule kiusatuksi eikä jää yksin. Kiusaamista ehkäisemme aikuisen läsnäololla ja asioiden näkyväksi tekemisellä. Kasvattaja on tukemassa lasten yhteisöllisyyttä, auttamassa ristiriitatilanteissa ja on läsnä lasten päivässä. Erilaisuus ja erimielisyydet kuuluvat arkeen, jossa harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja opitaan ymmärtämään, että asioilla on monta erilaista näkökulmaa. Opettelemme olemaan ystäviä toisillemme niin oman ryhmän kuin koko päiväkodinkin sisällä. Siimapuiston pienoisyhteiskunnassa harjoittelemme miten tulla toimeen myös erilaisten ihmisten kanssa. Opettelemme, ettei ystävän ihonvärillä, kielellä tai iällä ole väliä ja kaverin voi saada kenestä tahansa.

Kulttuuri-identiteettiä vahvistavat ”palikat” rakentuvat arjen pienistä asioista. Lapset tarvitsevat ympäristön, jossa on lupa leikkiä, saada osallistua oman arjen rakentamiseen, olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, tulla hyväksytyksi omana itsenään, ottaa vastuuta omista teoistaan ja pitää huolta muista.

Yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa Siimapuiston päiväkodissa esimerkiksi lasten ryhmäleikkejä, yhdessä leipomista ja syömistä, metsäretkiä, puutarhanhoitoa, yhteisestä ympäristöstä huolehtimisesta ja yhteisiä elämyksellisiä tapahtumia perheiden kanssa.

Tavoitteenamme on luoda lapselle riittävän hyvä arki, jossa lapsi oppii hyvät sosiaaliset tavat sekä toimimaan ryhmässä sen aktiivisena jäsenenä. Riittävän hyvä arki mahdollistaa lapsen terveen tasapainoisen kasvun ja oppimisen. Se luo lapselle positiivisen minäkuvan ja mahdollistaa hyvän itsetunnon muodostumisen. Me-hengen muodostuminen ja yhteisöllisyyden vahvistuminen opettavat lapsille toisen huomioon ottamista ja ristiriitojen ratkaisemista sanallisesti.

Siimapuistossa tasa-arvoisuus nähdään laajasti kulttuurien ja erilaisuuden hyväksymisenä sekä sukupolvien välisenä kohtaamisena. Erilaisuuden ja sukupuolisen tasa-arvon arvojen kasvattaminen aloitettaan jo varhaiskasvatuksessa, joilla muokataan pysyviä asenteita. Hyvinvointia tukevan arjen rakentaminen yhdessä yhteisöllisesti kiteyttää yksikertaisuudessaan Siimapuiston toiminnan.

Yhteisöllisyyttä vahvistetaan toiminnallisina tapahtumilla, jotka on sidottu kiinteästi päiväkodin vuosikelloon. Kuten varhaiskasvatuksen liikunnalliset perhetapahtumat Varpaat vauhtiin, Pihaseikkailu ja isovanhempien puutarhapäivät, talviolympialaiset, perinneleikkipäivät.

Hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta kasvu- ja oppimisympäristöstä saaduilla kokemuksilla on suuri merkitys lasten itsetunnon ja minäkuvan rakentumisessa. Ympäristö muokkaa lasten sosiaalista identiteettiä, yksilön käyttäytymistä ja minäkuvan muodostumista. Hyvinvointi tarvitsee hyväksytyksi tulemisen kokemuksen, siis riittävyyden tunteen. Lapsen riittävyyden tunteen kokemus syntyy aistien välityksellä ympäristöstä koetun palautteen kautta. Myönteisen olemisen elementit – turvallisuus, jatkuvuus, kokemuksellisuus ja hyväksyntä – ovat lapsille tärkeitä ja niiden kokeminen toteutuvan puutarhatoiminnassa ja luontoliikunnassa. Siimapuiston painopiste on puutarha- ja luontoliikuntakasvatus, joka varmistaa oppimisympäristön, kohtaamispaikan kaikille, jossa jokaisella on oikeus toimia omana itsenään.

Vantaan varhaiskasvatuksen ja liikuntapalvelun Leikkien liikkumaan -yhteistyöhankkeessa rakennetaan fyysistä aktiivisuutta lisäävää varhaiskasvatuksen arkea. Päiväkodin henkilökunnan omat asenteet ja osaaminen on varmistettu esim. liikuntakasvatuksen, Metsämörri, Case Forest, Forest School ja Seikkailukasvatus koulutuksin. Näin varmistetaan jokaiselle lapsen arkeen sukupuolesta tai osaamisesta riippumatta mahdollistuu luontoliikunta.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin on kirjattu, että jokaisella lapsella on oikeus kasvaa ja kehittyä taiteen, kulttuurin ja liikunnallisessa ympäristössä. Koska päiväkodin toiminnan keskeisiä periaatteita ovat laatu, tasa-arvo, lapsilähtöisyys ja taide, halusimme mahdollistaa toimintakulttuurimme leviämistä varhaiskasvatuksen kentällä laajemmin. Tähän työhön saimme kumppaniksi Suomi 100- juhlavuoden ja Lähimetsävuoden kunniaksi Vantaan lastenkulttuurikeskuksen. He halusivat tukea lasten osallisuutta metsäteeman ympärille rakennetulla; taide, kulttuuri ja liikunta -hankkeella. Tämä projekti mallinnettiin kaikkien varhaiskasvatustoimijoiden työkaluksi Siimapuiston päiväkodin kanssa osana Vantaan Leikkien liikkumaan hanketta. Materiaalia pilotoimassa ja suunnittelemassa on ollut myös Vantaan Sanataidekoulu ja tanssiteatteri DisTanz (http://suomifinland100.fi/project/toiminnallinen-satuseikkailupolku/)

Kaikki tämä onnistuu koska aktiivinen ja sitoutunut henkilöstöliikunta on ollut alusta saakka mahdollistamassa uudenlaista varhaiskasvatusyksikköä. Johtaja mahdollistaa, ylläpidän ja valvon rakenteita, mutta jokainen johtaa itseään tasa-arvoa tukevan ympäristön mahdollistajana. Tiedostamme, että meidän työllämme on yhteiskunnassa pitkäkestoiset vaikutukset tasa-arvoisen tulevaisuuden rakentajana. Simapuiston päiväkodin johtaja Leena Lahtinen on ollut alusta alkaen johtanut yksikköä määrätietoisesti viimeisten tutkimustulosten valossa. Hän on ollut alusta alkaen mukana Ilo kasvaa liikkuen Kehittämisyhteistyö verkostossa sekä Vantaan Leikkien liikkumaan ohjausryhmässä, Lapset ja nuoret ympäristönsä rakentajan, Taikava ja Pieni Oppiva Mieli- hankkeissa.

Tekijä: Siimapuiston päiväkoti / Lahtinen Leena Vantaa
Lue lisää

Jaa somessa: