Hyppää sisältöön

TUTKIMUS JA TOIMENPIDEOHJELMA VAPAAEHTOISTA ASEPALVELUSTA SUORITTAVIEN NAISTEN VARUSMIESPALVELUKSEN TASA-ARVOKOKEMUKSISTA

Tasa-arvotyö puolustusvoimissa

Puolustusvoimissa on tehty vuodesta 2005 lähtien systemaattisesti työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ja puolustusvoimien toiminta syrjimättömyyden varmistamiseksi perustuu viime kädessä lainsäädäntöön. Tärkeimpiä lakeja ovat perustuslain ohella tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi puolustusvoimissa on ymmärretty, että tasa-arvoinen kohtelu on tärkeään henkilöstön työhyvinvoinnin, motivaation ja työn tehokkuuden kannalta. Kaikessa toiminnassa tulee ottaa huomioon edellä mainittujen lakien syrjintäkielto, joka koskee sukupuolta, ikää, etnistä ja kansallista alkuperää, kansalaisuutta, kieltä, uskontoa, vakaumusta, mielipiteitä, terveydentilaa, vammaisuutta, sukupuolista suuntautumista ja muuta henkilöön liittyvää syytä.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tulee edistää eri hallintoyksiköissä suunnitelmallisesti. Puolustusvoimien ensimmäinen valtakunnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui vuonna 2007. Suunnitelmassa tarkastellaan lainsäädäntöä, käsitteitä ja tasa-arvoista toimintakulttuuria. Siinä kielletään kaikenlainen syrjintä tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa mainituilla perusteilla. Suunnitelmaan kirjatut periaatteet velvoitetaan huomioimaan kaikessa johtamisessa, suunnittelussa ja toiminnassa. Tämän lisäksi kaikki puolustusvoimien hallintoyksiköt on velvoitettu laatimaan paikalliset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämissuunnitelmat. Paikallisia suunnitelmia laadittaessa tulee selvittää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden mahdollisia ongelmakohtia ja suunniteltava toimenpiteet niiden ratkaisemiseksi. Suunnitelmissa huomioidaan myös opiskelijat ja asevelvolliset

Määräykset tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta on kirjattu tärkeimpiin toimintaa ohjaaviin ohjeisiin ja määräyksiin. Näitä ovat toimintaohje kiusaamisen ja simputuksen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi varusmiespalveluksessa, sotilaan käsikirja, yleinen palvelusohjesääntö sekä vuosittain laadittava puolustusvoimien toimintasuunnitelma. Henkilöstökoulutusta ja varusmieskoulutusta varten on laadittu opetusmateriaalit.

Vuonna 2012 valmistui laaja varusmiehiä ja palkattua henkilöstöä käsittelevät tutkimus ”Sukupuolten tasa-arvo puolustusvoimissa – Kehittämistarpeiden näkökulma asepalvelusta suorittavien ja henkilöstön kokemuksiin”. Samana vuonna valmistui myös selvitys monimuotoisuudesta varusmiespalveluksessa. Keskeinen johtopäätös oli, että tilanne tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kohdalla oli melko hyvä. Asepalvelusta suorittavien naisten ja miesten keskuudessa ei koettu vakavia ongelmia, mutta naiset ilmoittavat melko usein erilaisesta nimittelystä ja muusta epäasiallisesta kielenkäytöstä miespuolisten varusmiesten taholta. Palkatun henkilöstön keskuudessa naiset ilmoittavat miehiä useammin huonoksi koetuista etenemismahdollisuuksista, kiusaamisesta ja sukupuolisesta häirinnästä sekä kollegojen ja esimiesten antaman arvostuksen puutteesta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tai etnisten vähemmistöjen kohdalla esiin ei noussut merkittäviä ongelmia.

Puolustusvoimien osallistuminen 100 tasa-arvotekoa hankkeeseen

Puolustusvoimat osallistuu 100 tasa-arvotekoa hankkeeseen toteuttamalla kokonaisvaltaisen tutkimuksen vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten kokemuksista palveluksen tasa-arvosta. Samalla tutkitaan myös asepalvelusta suorittavien miesten käsityksiä ja kokemuksia naisista palveluksessa. Tämän kaltaista laaja-alaista, naisvarusmiehiin keskittyvää tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty. Nyt suunnitteilla olevalla tutkimushankkeella syvennetään ja päivitetään vuoden 2012 tasa-arvotutkimuksen tuloksia. Tulosten perusteella laaditaan toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla kehitetään naisten ja miesten asepalvelusta. Tutkimuksen tulosten ja toimenpide-ehdotusten perusteella laaditaan Puolustusvoimien toimenpideohjelma.

Tutkimuksen aineistona käytetään varusmiesten loppukyselyä ja erillistä lomakekyselyä. Varusmiesten loppukysely analysoidaan kaikkien siinä käsiteltävien asioiden kannalta sukupuolen mukaan. Aineistona käytetään kahden viimeisen saapumiserän loppukyselyjä. Tällaista analyysia ei ole tehty aikaisemmin, ja tällä tavoin saadaan monipuolinen kuva toisaalta koetusta kohtelusta, toisaalta nais- ja miesvarusmiesten käsityksestä palveluksesta ja koulutuksesta.

Lomakekyselyllä täydennetään loppukyselyn analyysia. Lomakekysely osoitetaan kaikille tutkimushetkellä palveluksessa oleville naisille ja otokselle miehistä. Kyselyllä selvitetään asioita, joita ei tarkastella varusmiesten loppukyselyssä. Näitä ovat esimerkiksi sosiaalisen kanssakäymisen sujuvuus, erilaisten fyysisten palvelusolosuhteiden (majoitus, sosiaalitilat, varusteet) toimivuus naisten ja miesten kannalta, mahdollisen epäasiallisen kohtelun tarkempi sisältö ja se kenen taholta tällaista kohtelua esiintyy.

Lomakekyselyn toteuttaa Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus. Varusmiesten loppukysely analysoidaan Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella. Hankkeen ohjausryhmä muodostetaan toteuttajatahon ja Pääesikunnan koulutusosaston asiantuntijoista. Ohjausryhmä osallistuu lopullisen tutkimussuunnitelman, lomakekyselyn ja tutkimusraportin laadintaan. Laajemmassa analyysissä tarkasteltaisiin perusjakaumien ja -tulosten ohella erilaisia riippuvuuksia ja kausaalisuhteita, jolloin saataisiin syvällisempi kuva eri ilmiöistä ja eri ilmiöiden vaikutuksista naisten ja miesten käsityksiin tasa-arvotilanteesta, oikeudenmukaisesta kohtelusta ja ilmiöiden vaikutuksesta palvelusmotivaatioon.

Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen tekemä Naisten ja miesten vuorovaikutus ja osallisuus asepalveluksessa tasa-arvon näkökulmasta -tutkimus julkaistiin marraskuussa 2017. Lue Puolustusvoimien tiedote tutkimuksesta täällä.

Tekijä: Puolustusvoimat, Pääesikunta

Kuva: Puolustusvoimat / Aatu Heikkonen


Lue lisää

Pääesikunnan logo, jossa on leijona punaisella pohjalla joka seisoo käyrän sapelin päällä.
Jaa somessa: