Hyppää sisältöön

Voimisteluseurat kasvattavat naisia johtotehtäviin

Suomen Voimisteluliitto edistää Nuvo-toiminnallaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja haluaa saada nuoret mukaan seuran aktiivitoimijoiksi. Nuvo tulee sanoista nuoret voimisteluosaajat. Voimisteluliitto on Suomen suurin tyttöjen ja naisten liikuttaja ja siitä syystä myös tärkeässä roolissa tasa-arvon edistäjänä liikunnan ja urheilun parissa. Voimisteluseuroissa aktiivisesti toimineet ohjaajat, valmentajat ja seuratoimijat ovat toimintaan osallistumisen kautta kehittäneet omaa osaamistaan esimerkiksi vastuun ottamisen, ryhmähallinnan, vuorovaikutuksen sekä ongelmanratkaisun osa-alueilla.

Naisten toimiminen johtavissa ja vastuullisissa tehtävissä voimistelun parissa on aina tapahtunut luonnollisesti lajin naisvoittoisuuden takia. Vuonna 2016 päätettiin, että toimintaa halutaan vahvistaa entisestään ja osallistaa erityisesti nuoria paremmin seuratoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kehitettiin malli nuoret voimisteluosaajat-toiminnalle. Nuvo-toiminnan tarkoituksena on nuorten oman mielenkiinnon eli voimisteluharrastuksen kautta opettaa heitä vastuunottoon ja vaikuttamiseen, tuoda nuorten ääni kuuluviin sekä kasvattaa heistä seurojen avaintoimijoita.

Vuonna 2017 lähdettiin 10 pilottiseuran kanssa kokeilemaan Nuvo-toiminnalle kehitettyä mallia. Pilottiseurojen kanssa tavattiin Voimisteluliiton kevätkokouksen yhteydessä maaliskuussa, ja tuolloin esiteltiin toiminnan tavoitteet, tarkoitus, toimintamallit ja aikataulut. Pilottiseurojen tehtävänä oli perustaa seuran nuorista 13-20-vuotiaista harrastajista ja ohjaajista koostuva Nuvo-tiimi. Nuorten keskuudesta valittiin Nuvo-leader tai leader-pari, joka koordinoi tiimin toimintaa. Seurat antoivat Nuvo-tiimilleen tehtävän tai projektin, joka heidän tuli toteuttaa pilottijakson aikana. Projektit valikoituivat nuorten mielenkiinnon ja osaamisen sekä seuran tarpeiden pohjalta.

Pilottiseurojen kanssa tavattiin maaliskuun aloituksen jälkeen Skypen välityksellä kesä- ja syyskuussa. Skypessä vaihdettiin seurojen kesken kuulumisia ja vinkkejä. Osallistujat olivat Nuvo-leadereita ja seuran nuorten toiminnan vastaavia. Vuoden 2017 aikana kaikki Nuvo-tiimit olivat toteuttaneet vähintään yhden projektin, joiden aiheet vaihtelivat markkinointivideoista aina tapahtumien järjestämiseen ja iltapäiväkerhon ohjaamiseen saakka. Nuvo-seuroissa Nuvo-leaderit pääsivät osallistumaan myös seuran johtokunnan kokoukseen. Pilottiseurat kerättiin yhteen joulukuun päätöstapaamiseen, jossa jokainen seura esitteli Nuvo-vuoden kohokohdat, koottiin kehitysideat tulevaisuutta varten ja toteutettiin Nuvo-toiminnan markkinointivideo. Vuodesta 2018 eteenpäin pilotissa mukana olleet seurat ovat toteuttaneet Nuvo-toimintaa itsenäisesti.

Sporttitetti osallistaa nuoria

Nuvo-pilottiin yhdistettiin myös toinen nuorten osallisuutta edistävän mallin pilotointi. Voimisteluliitto oli vuonna 2017 Nuorten Akatemian Sporttitetti-hankkeessa mukana. Hankkeen aikana voimisteluseuroille kehitettiin malli, jossa TET-jakson sisältö räätälöidään nuorten kanssa yhdessä. Sporttitetissä nuori kartuttaa kokemusta ja tietämystä voimistelun uramahdollisuuksista – ohjauksesta ja valmentamisesta viestintään ja tapahtumien järjestämiseen. Voimistelun Sporttitetissä tarkoituksena on toteuttaa kouluyhteistyötä niin, että nuoret suorittavat osan TET-viikon päivistä alakouluilla ohjaten voimistelua. Näin pystytään lisäämään paikallisten seurojen ja koulujen välistä yhteistyötä. Nuvo-pilottiseuroissa toteutuneet Sporttitetit saivat kiitosta niin nuorilta, seuran työtekijöiltä sekä koulujen opettajilta. Voimistelun ohjaamiset kouluilla oli selvästi monen sporttitettiläisen mielestä viikon paras juttu, koska ohjauksien kautta näkyi konkreettisesti oman työn tulos. Sporttitetin pilotointi oli Nuvo-pilotoinnin tapaan onnistunut. TET-malli jatkaa voimisteluseurojen käytössä yhtenä hyvänä nuorten osallistamisen mallina ja sitä markkinoidaan Nuvo-toiminnan yhteydessä seuroille.

Nuvo-nuorille tehtäviä liitosta

Nuvo-pilottiseurojen nuorille tarjottiin mahdollisuutta hakeutua kesäkuussa 2018 Suomi Gymnaestradassa järjestettävän Matkalla mestariksi -leirin ohjaajiksi. Uudenlaisia Voimisteluliiton alaisia tehtäviä pääsivät suorittamaan kolme lohjalaista Nuvo-nuorta. Voimisteluliitto oli kerännyt kaikkien voimistelulajien 14-16-vuotiaista nuorista lajin tulevaisuuden lupauksia yhteen ja suunnitellut heille oman ohjelman Suomi Gymnaestradan ajaksi. Nuvo-nuoret kulkivat yhdessä Matkalla mestariksi -ryhmän kanssa luoden hyvää ryhmähenkeä ja huolehtien aikatauluista.

Nuvo-toiminta 2018

Kun Nuvo-toiminnan pilottijakso oli saatu onnistuneesti päätökseen, lähdettiin miettimään toiminnan laajentamista muille voimisteluseuroille. Vuoden 2017 lopussa Voimisteluliitto oli käynnistänyt Seura-Tahko seurakehittämisprojektin, jossa oli mukana kuusi tavoitteellista kilpavoimistelua toteuttavaa seuraa. Nuvo-toiminta esiteltiin heille ensimmäisellä lähijaksolla joulukuussa 2017 ja Seura-Tahko -seuroille annettiin tehtäväksi miettiä, kuinka he voisivat toteuttaa Nuvo-toimintaa omassa seurassaan. Vuonna 2018 käynnistettiin myös uusi Nuvo-ryhmä seuroista, jotka olivat kiinnostuneita aloittamaan Nuvo-toiminnan ja saamaan siihen vertaistukea muilta seuroilta sekä Voimisteluliitolta. Nuvo-prosessiin on lähtenyt vuonna 2018 mukaan kymmenen uutta seuraa. Heidän kanssaan on tavattu webinaarin välityksellä elokuussa, ja seuraavaksi vaihdetaan kuulumisia marraskuun lopulla.

Nuvo-toiminnan kehitystyö

Voimisteluliitto haluaa Nuvo-toiminnan kautta kehittää nuorten työelämässä tarvittavia taitoja ja kannustaa seurassa toimivia (naisia) hakeutumaan päättäviin rooleihin niin järjestötoiminnassa kuin työelämässäkin. Seuraavana askeleena on lähteä kehittämään nuorten osaamisen tunnistamista niin, että siitä olisi nuorelle mahdollisimman paljon hyötyä hakeutuessaan opiskelemaan tai työelämään. Nuorten osallistaminen halutaan vakiinnuttaa suurelle joukolle voimisteluseuroja ja siksi päätettiin, että se liitetään osaksi lasten ja nuorten tähtiseurakriteeristöä. Täten vuoden 2019 alussa lasten ja nuorten tähtiseura-auditoinneissa seuran tulee osoittaa, miten Nuvo-toiminta toteutuu heidän seurassaan. Jokainen seura voi itse määritellä tavat Nuvo-toiminnan toteuttamiselle. Tärkeimpänä kriteerinä siinä on nuorten aktiivinen osallistaminen, nuorten kehittäminen ja uusien nuorien saaminen mukaan seuratyöhön. Nuvo-toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, jonka kautta nuoren on helppo turvallisessa ympäristössä kerryttää osaamista projekteista, jotka vahvistavat nuoren kykyjä vaikuttamistyössä ja johtotehtävissä.

Osaamisen jakaminen

Voimisteluliitto haluaa jakaa omaa osaamistaan mahdollisimman laajasti niin voimistelun mutta myös koko liikunnan ja urheilun toiminta-alueella. Tavoitteena on vahvistaa entisestään Voimisteluliiton aluepäälliköiden ja seurakummien osaamista Nuvo-toiminnasta, jotta he osaavat mahdollisimman hyvin auttaa seuroja nuorten osallistamisessa. Lajien tähtiseurojen yhteisestä materiaalipankista löytyy Voimisteluliiton Nuvo-toiminnan materiaalit, jotka ovat nyt kaikkien muidenkin lajien hyödynnettävissä. Muista liikunta-alan organisaatioista ollaan oltu yhteydessä Voimisteluliittoon Nuvo-toiminnan kiinnostuksen takia ja vuoden 2019 aikana voimistelun osaamista nuorten osallistamiseen aiotaan levittää liikunnan aluejärjestöihin. Voimisteluliitto on Nuvo-toiminnalla mukana Naisjärjestöjen keskusliiton Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeessa, joka jatkuu vuodesta 2018 vuoteen 2019. Voimistelun Nuvo-toiminnan parissa työskentelevät naiset haluavat olla suunnannäyttäjinä nuorten osallistamisessa ja sitä kautta kannustamassa ja ohjaamassa nuoria päättäviin rooleihin niin urheilun kuin muussakin elämässä.

Tekijä: Suomen Voimisteluliitto
Lue lisää

Jaa somessa: