Hyppää sisältöön

Vantaan kaupungin tasa-arvotekona Miehet ja naiset Vantaalla -julkaisu

Vantaan kaupunki toteutti toisena tasa-arvotekonaan Miehet ja naiset Vantaalla -julkaisun, joka julkaistiin alkuvuonna 2018. Vantaan tietopalveluyksikkö on lisäksi vahvistanut tietotuotantonsa sukupuolinäkökulmaa. Miehet ja naiset Vantaalla on monipuolinen, tilastollinen katsaus eri-ikäisten naisten ja miesten elinolosuhteisiin ja yhteiskunnalliseen asemaan. Vantaan tuloksia vertaillaan koko Suomesta kerättyihin tilastoihin. Lämmin kiitos Vantaan kaupungille tärkeästä selvityksestä!

Vantaalla asui vuonna 2017 hiukan enemmän naisia kuin miehiä, mutta muuttoliikkeen vuoksi vuonna 2045 Vantaan ennustetaan olevan aikuisväestöltään miesvoittoinen kaupunki. Vuonna 2016 syntyneiden vantaalaisten tyttöjen elinajanodote on matalampi ja poikien korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. Poliittinen valta jakaantuu kunnanvaltuustossa hyvin tasaisesti: Vantaan kunnanvaltuustossa on 33 naista ja 34 miestä. Keskimäärin Manner-Suomen kunnanvaltuutetuista naisia on 64 prosenttia.

Vantaalla asuu enemmän maahanmuuttajataustaisia ihmisiä kuin Suomessa keskimäärin. Useiden tilastojen kohdalla maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten väliset erot nousevat keskeisiksi sukupuolierojen ohella. Esimerkiksi työn ja koulutuksen ulkopuolella olevissa, vain peruskoulun käyneissä nuorissa on lähes saman verran naisia ja miehiä, kun tarkastellaan suomen- ja ruotsinkielisiä ihmisiä. Suurin osa syrjäytymisvaarassa olevista nuorista sen sijaan on maahanmuuttajataustaisia ja eritoten naisia. Sukupuolen lisäksi myös sosioekonominen asema selittää esimerkiksi terveys- ja koulutuseroja.

Sukupuolten välinen koulutusero on Vantaalla melko samansuuruinen kuin Suomessa keskimäärin. Vantaalaisnaiset ovat miehiä korkeammin koulutettuja. Yksi koulutustason eroja selittävä tekijä on miesten ja naisten hakeutuminen eri koulutusaloille. Naisenemmistöiset alat, kuten humanistiset ja taide- sekä yhteiskunnalliset alat, ovat usein korkeakoulutusaloja, kun taas miesenemmistöiset tekniikan alat painottuvat toisen asteeseen. Vantaalla ja muuallakin Suomessa yli puolet miesten suorittamista tutkinnoista on tekniikan tai tietojenkäsittelyn alalta.

Vantaalla miesten työttömyysaste on hiukan korkeampi kuin naisten. Kuitenkin vantaalaisnaisten keskiarvotulot olivat vuonna 2015 alle 76 prosenttia miesten tuloista ja naisten eläkkeet 73 prosenttia miesten eläkkeistä. Sukupuolten ammatillinen segregaatio näkyy vahvana myös Vantaalla, jossa vuoteen 2007 verrattuna alojen sukupuolirakenteet eivät ole erityisesti muuttuneet. Koko maassa miehiä oli enemmän työkyvyttömyyseläkkeellä, kun taas Vantaalla naisia oli työkyvyttömyyseläkkeellä hieman miehiä enemmän.

Teini-ikäisistä vantaalaisista tytöt kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi sekä ovat huolissaan mielialastaan merkittävästi useammin, jopa moninkertaisesti poikiin verrattuna. Kuitenkin aikuisten vantaalaisnaisten terveystottumukset ja koettu terveys ovat keskimäärin parempia kuin miehillä. Yli 74-vuotiailla tilanne kääntyy taas toisin päin.

Lue Vantaan kaupungin tiedote tutkimuksesta täällä.

Tutustu koko tutkimukseen täällä.

Jaa somessa: